Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begrippen
De organisatie: Cicciolina Personal Training, KVK nummer 71426493. Onder Cicciolina Personal Training vallen: Personal Training, groepslessen en Massages.

Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met Cicciolina Personal Training voor beoefening van sport-/bewegingsactiviteiten.

Activiteit(en): Personal Training, groepslessen, Massages.

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en Cicciolina Personal Training schriftelijk overeenkomen dat Cicciolina Personal Training activiteiten die de deelnemer met Cicciolina Landburg heeft afgesproken zal verzorgen aan de deelnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij Cicciolina Personal Training voor het deelnemen aan één of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van Cicciolina Personal Training zijn deze voorwaarden van toepassing.
Ieder gebruik van de diensten van Cicciolina Personal Training geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

 Artikel 3. Tijdstip en plaats
Bij de bevestiging van de overeenkomst zal Cicciolina Personal Training mededelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is vooraf met de deelnemer overlegd. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is Cicciolina Personal Training bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip te plannen. Dit dient tijdig van te voren bekend te zijn, dit geldt zowel voor Cicciolina Personal Training als ook de deelnemer.
Een trainingssessie mét één van onze Personal Trainers vindt minimaal één keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden met de gemiste wekelijkse trainingssessies.

 Artikel 4. Uitvoering van de opdracht
Op Cicciolina Personal Training rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door Cicciolina Landburg bepaald. Cicciolina Personal Training voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Cicciolina Personal Training niet in staat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
Voor elke door Cicciolina Personal Training aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Cicciolina Personal Training kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Cicciolina Personal Training is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Cicciolina Personal Training niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Cicciolina Personal Training georganiseerde activiteiten.
Cicciolina Personal Training is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Cicciolina Personal Training wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolgen van uitvoering van diensten die Cicciolina Personal Training aanbiedt.
De deelnemer is jegens Cicciolina Personal Training aansprakelijk wanneer Cicciolina Personal Training op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze deelnemer.

 Artikel 6. Betalingsvoorwaarden
De Personal Training sessies dienen te worden voldaan, uiterlijk 10 dagen na factuurdatum of betaling per training, contante betalingen mogelijk. Facturen worden digitaal verstuurd.
Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. U wordt hier door Cicciolina Personal Training schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
Voorts is Cicciolina Landburg bevoegd om u deelname aan Personal Training-sessies te weigeren. Indien u zich niet aan uw betalingsverplichting voldoet, is Cicciolina Personal Training bevoegd om u voor trainingssessies te weigeren.

Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Cicciolina Personal Training gerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

 Artikel 7. Ziekmelding
Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Cicciolina Personal Training.
Alle afspraken dienen tijdig te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten in rekening gebracht.

 Artikel 8. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Cicciolina Personal Training de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
Bij ziekte van de Personal Trainer of bij onvoldoende belangstelling van een Bootcamp Training behoudt Cicciolina Personal Training het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.
Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt de overeenkomst met een week verlengd.

 Artikel 9. Vertrouwelijkheid
Cicciolina Personal Training is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de deelnemer. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Cicciolina Personal Training gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

 Artikel 10. Geschillen
Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Cicciolina Personal Training.

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close